Skansegutten.no
Hovesiden
Informasjon
Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Fotoalbum
Videoklipp
Gjestebok
Kontaktskjema
Linker
På stedet hvil...
Skansens Bataljon
Informasjon
Sesongprogram
Marsjrapporter
Rådet
Uniformer
Hederstegn
Lover
Historie
Sanger
Skansegutten
Sjefsregister
Kontakt
Foreldregruppen

Skanseguttenes Forening
Informasjon
Styrer/komiteer
Lover
Brushytten
Kontakt

Verdens stiligste buekorps
SKANSENS
BATALJON
stiftet 22. mai 1860
:.Lover for SkaFo.:
Opprinnelig vedtatt 2. juni 1931, endret på Generalforsamlingene 13. april 1961 og 15. mars 1991.

§ 1. Formål
Foreningens navn er Skanseguttenes Forening, og dens formål er å ivareta Skansens Bataljons interesser, samt økonomisk å trygge dens fremtid og trivsel.

§ 2. Medlemmer

Som medlem av foreningen kan opptas enhver som har interesse for Skansens Bataljon, dog ikke aktive medlemmer av bataljonen, unntatt officerer. Når et medlem går ut av foreningen, har det intet krav på den.

§ 3. Kontingent
Kontingenten fastsettes hvert år av generalforsamlingen og betales forskuddsvis, første gang ved innmeldelsen.

§ 4. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen mars måneds utgang.

Generalforsamlingen har:
a) å behandle styrets beretning for det forløpne år.
b) å behandle regnskapet for det forløpne år.
c) å fastsette den årlige kontingent.
d) å velge styremedlemmer i samsvar med § 8 - formann ved særskilt valg - samt 2 varamenn og 2 revisorer.
e) å behandle eventuelle forslag. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, må være styret i hende innen utgangen av februar måned hvert år.

§ 5. Arkivar
Generalforsamlingen velger hvert år en arkivar, som ikke er medlem av styret. Arkivarens oppgave er å ordne og oppbevare på forsvarlig måte følgende arkivalier for Skansens Bataljon og Skanseguttenes Forening:

a) Protokoller av alle slag, som korpsjournaler, medlemsprotokoller, styremøteprotokoller, rådsmøteprotokoller, regnskapsprotokoller.
b) kopier eller originaler av ut- og inngående korrespondanse, samt bilag til alle regnskap.
c) 5 eksemplarer av hvert nummer av "Skansegutten", som bindes inn i ett eksemplar etter hvert som en finner det hensiktsmessig.
d) 5 eksemplarer av alle sirkulærer, sanger og andre trykksaker som S.B. eller S.F. gir ut.
e) Bilder og avisutklipp ang. S.B. eller S.F.
f) klisjéer som tilhører S.B. eller S.F.
g) Filmer og lydbånd som tilhører de to organisasjoner.
h) Alle andre arkivalier som måtte være av interesse for fremtiden. Alle utgifter i forbindelse med arkiveringen bestrides av Skanseguttenes Forening.

§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller minst en fjerdedel av medlemmene forlanger det. Generalforsamlinger kunngjøres enten ved sirkulærer eller i dagspressen.

§ 7.
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle valg må foregå ved personlig fremmøte og skjer ved stemmesedler. Hvor ikke annerledes er bestemt, fatter generalforsamlingen sine beslutninger ved alminnelig stemmeflertall.

§ 8. Styret
Styret består av 5 medlemmer, valgt av generalforsamlingen for 2 år; dessuten av et medlem valgt av Skansens Bataljons råd. Hvert år trer avvekslende 2 og 3 av styremedlemmene ut, første år etter loddtrekning. Gjenvalg kan finne sted. Ingen av foreningens medlemmer kan unnslå seg fra valg til styre, med mindre vedkommende

§ 9.
Styremøter holdes så ofte som det er påkrevd, dog minst 2 ganger pr. år, vår og høst. Til gyldig styrebeslutning kreves alminnelig stemmeflertall. I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Det føres protokoll over styrets forhandlinger.

§ 10.

Styret er ansvarlig for at alt som tilhører Skanseguttenes Forening og Skansens Bataljon er forsvarlig varetatt og beskyttet.

§ 11.

Styret forelegger generalforsamlingen beretning og revidert regnskap for det forløpne år.

§ 12.
Effekter som ikke er i daglig bruk eies og disponeres av Skanseguttenes Forening. Effektene kan imidlertid ikke avhendes uten at dette er vedtatt i Rådet og av generalforsamlingen i Skanseguttenes Forening - begge steder med 2/3 flertall. Uttalelse fra arkivaren skal innhentes på forhånd. Styret i Foreningen er ansvarlig for at effektene bli forsvarlig oppbevart.

§ 13.
Materialforvalter skal til enhver tid føre liste over foreningens eiendeler også det som er viderelevert til arkivar.

§ 14.
Skanseguttenes Forening skal være behjelpelig med nyanskaffelser og vedlikehold også av de effektene som er korpsets eie.

§ 15 Lokaler.
Utstyr og innventar i lokalene tilhører Skanseguttenes Forening. Husstyret er ansvarlig for vedlikehold og nyanskaffelser. Utgiftene til dette dekkes av Skanseguttenes Forening. Husstyret fører innventarliste som legges frem for generalforsamlingen.

§ 16. Midler
Foreningens midler søkes skaffet til veie foruten ved kontingent av medlemmene, også ved forskjellige arrangementer. Midlene kan bare nyttes til formål som er i samsvar med § 1.

§ 17.
Kassereren fører kassabok og medlemsprotokoll. Han innkasserer kontingenten med bistand av de aktive i bataljonen og avlegger regnskap, avsluttet pr. 28. februar, i revidert stand for generalforsamlingen.

§ 18.
Foreningens midler skal etter hvert møte settes inn på bankbok med bemerkning om at penger bare kan heves på anvisning som er undertegnet kasserer og formann i fellesskap. Alle regnskapsbilag skal være anvist av formannen.

§ 19. Oppløsning
Forslag om foreningens oppløsning kan kun behandles på ordinær generalforsamling og krever to tredjedeler av foreningens medlemstall for å bli vedtatt. Forslag til oppløsning og lovendringer må sendes til styret innen utgangen av februar måned. Lovendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte.

§ 20.
Blir oppløsning gyldig vedtatt, skal foreningens midler tilfalle Skansens Bataljon.


© 2000-2006 Skansens Bataljon & Skanseguttenes Forening,
Skansen Brannstasjon, Øvre Blekevei 1, 5018 Bergen.

Design og drift Lars Petter Jørgensen
Lyst å bli skansegutt?
Meld deg inn i verdens stiligste buekorps; Skansens Bataljon. Hos oss får du være med på
mye moro!

[Les mer]

Korpsets navn er Skansens Bataljon, og dets formål er å samle gutter i godt kameratskap, samt å oppdra dem til veldisiplinerte gutter, som likeledes blir øvet i eksersis og idrett.

§1 Lover for Skansens Bataljon.

Hva er så lystelig å gå som marsjparaden oppå Skansen, hvor Fløyfjell skuer ned derpå, og skogens trær, de vakter står. Mens fanegarden bærer de gamle faner frem og hjem, de unge med geværer alltid ring vil slå om dem.

1. vers "Marsj for Skansens
Bataljon".