Skansegutten.no
Hovesiden
Informasjon
Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Fotoalbum
Videoklipp
Gjestebok
Kontaktskjema
Linker
På stedet hvil...
Skansens Bataljon
Informasjon
Sesongprogram
Marsjrapporter
Rådet
Uniformer
Hederstegn
Lover
Historie
Sanger
Skansegutten
Sjefsregister
Kontakt
Foreldregruppen

Skanseguttenes Forening
Informasjon
Styrer/komiteer
Lover
Brushytten
Kontakt

Verdens stiligste buekorps
SKANSENS
BATALJON
stiftet 22. mai 1860
:.Lover for Skansens Bataljon.:
Lovene er revidert 1961, 1984 og siste gang 13. februar 1992.

1. Hovedavdeling

Paragraf 1

Korpsets navn er Skansens Bataljon, og dets formål er å samle gutter i godt kameratskap, samt å oppdra dem til veldisiplinerte gutter, som likeledes blir øvet i eksersis og idrett.

Paragraf 2
Korpsets farger er rødt og grønt, og dets merke er det norske riksvåpen.

Paragraf 3

Korpsets medlemmer er offiserer og menige. Offiserene har følgende rang: Sjef, 1. Kompanisjef, 2. Kompanisjef, Fanebærer, 2. Løytnant, 4. Løytnant, Tamburmajor, 1. Faneoffiser, 2. Faneoffiser, 3. Faneoffiser, 4. Faneoffiser og Adjutant. Korpsets menige er soldater, tamburer, troppsjefer og hornblåsere.

Paragraf 4
Valg av sjef foregår senest 31. desember, men den uttredende sjef fungerer som rådsformann til de øvrige offiserer er valgt. Den nye sjef trer imidlertid inn i rådet som rådsmedlem.

Paragraf 5
Valg av de øvrige offiserer foregår senest medio januar måned ved alminnelig stemmegivning av de fremmøtte offiserer fra foregående år. Et medlem av Skanseguttenes Forening deltar som observatør.

Paragraf 6

Korpset består av to kompanier, hvert på to pelotonger. Sjefen bør sørge for at rekruttene blir jevnt fordelt i samtlige pelotonger samt at disse blir omtrent like store. For hvert kompani står en kompanisjef, for hver pelotong en løytnant, for tamburene en tamburmajor, og for fanegarden fanebæreren.

Paragraf 7
Sjefen er korpsets leder og har øverste myndighet i alle kommandosaker. Sjefen har å forelegge Rådet et kort resymé av korpsets historie det året han har vært sjef. Etter at Rådet har godkjent resyméet, skal det leveres i 2 eksemplarer til Skanseguttenes Forenings arkivar innen 31. desember.

Paragraf 8

Løytnantene fører nærmere oppsyn med soldatene under øvelsene, leverer regnskap over kontingenter og frammøte for sin pelotong til kassereren. Videre fører løytnantene oppsyn med buene som hver eksersisdag skal forevises og kontrolleres. Tamburmajoren leverer regnskap for kontingent og fremmøte for tamburene til kassereren. Han er også ansvarlig for at trommene behandles ordentlig og besørger dem satt i stand med Rådets samtykke.

Paragraf 9
Korpset ledes av et råd som består av: Sjef, kompanisjefer, løytnanter, fanebærer, tamburmajor, faneoffiserer og adjutant. Som formann fungerer sjefen.

Paragraf 10
Rådet velger innen sin midte en sekretær, som utferdiger og oppbevarer korpsets skrivelser, samt fører referat fra rådsmøtene. Sekretæren sender også rundskriv og trykksaker, (5 eks. til Skanseguttenes Forenings arkivar). Protokoller og korrespondansemapper leveres til Skanseguttenes Forenings arkivar når de ikke brukes lenger.

Paragraf 10b

Adjutanten fører referat fra korpsets samlings-dager.

Paragraf 11

Rådet velger innen sin midte en kasserer, som fører korpsets regnskap og medlemsfortegnelse, samt innkrever kontingent med hjelp fra de øvrige offiserer. Regnskapsprotokoller med bilag og medlemsprotokoller leveres Skanseguttenes Forenings arkivar når de er utskrevet.

Paragraf 11b

Regnskap og budsjett skal føres etter Skansens Bataljons offisersvalg. Det vil si det avsluttede regnskap fremlegges en av foreningens to revisorer senest 21 dager etter avholdt offisersvalg.

Paragraf 12

Rådet velger innen sin midte en materialforvalter som fører kontroll med korpsets eiendeler i samarbeid med Skanseguttenes Forenings materialforvalter.

Paragraf 13

Rådet velger innen sin midte en flaggkommandør, som er ansvarlig for flagging.

Paragraf 14

Rådet velger innen sin midte en representant til Skanseguttenes Forenings styre, fortrinnsvis sjefen.

Paragraf 15
I korpsets samlingstid trer Rådet sammen en gang ukentlig, men sjefen har også ellers rett til å sammenkalle det når han finner det påkrevet. For at Rådet skal være beslutningsdyktig må det være fremmøtt minst 2/3 av rådsmedlemmene.

Paragraf 16

Fratrer en offiser sin stilling, velger Rådet en ny i hans sted.


2. Hovedavdeling
Betingelser for å bli opptatt i Skansens Bataljon

Paragraf 1
Den som ønsker å bli medlem av Skansens Bataljon, må henvende seg til en av offiserene, som med sjefens samtykke avgjør om vedkommende kan opptas.


Paragraf 2
En soldat må i regelen være fylt 9 år for å bli opp-tatt. Ingen kan bli offiser som ikke tidligere har deltatt i korpsets øvelser, uten at hele rådet stemmer for.

Paragraf 3

Rådet fastsetter den kontingent som medlemmene skal betale. Rådsmedlemmer som ikke møter på rådsmøtene uten gyldig grunn, betaler en mulkt som fastsettes av Rådet.

Paragraf 4
Den som ødelegger noen av korpsets eiendeler må betale reparasjonen.

Paragraf 5
Går et medlem ut av Skansens Bataljon og over i et annet korps, må han foruten effekter også innlevere samtlige hederstegn og premier.

Paragraf 6
Røyking og rusdrikk i korpsets uniform er forbudt.

Paragraf 7
Rådet plikter å informere korpsets medlemmer om innholdet av disse lover.

3. Hovedavdeling
Effektenes behandling

Paragraf 1

Hver soldat og troppsjef er ansvarlig for de effektene han har fått.

Paragraf 2

Er en soldat borte mer enn to uker, skal løytnantene kontakte vedkommende soldat, og eventuelt ta vare på effektene.

Paragraf 3

Er en soldat likegyldig og uforsiktig med sine effekter kan han utvises fra korpset.

Paragraf 4
Effekter i daglig bruk eies og disponeres av korpset. Effektene kan imidlertid ikke avhendes uten at dette er vedtatt i Rådet og av generalforsamlingen i Skanseguttenes Forening - begge steder med 2/3 flertall. Uttalelse fra arkivaren skal på forhånd innhentes.

Paragraf 5
Når effektene går ut av daglig bruk, skal disse uten vederlag overdras til Skanseguttenes Forening.

Paragraf 6
Rådet har ansvar for at effektene oppbevares forsvarlig både i og utenfor sesongen. Feil og mangler meldes straks til materialforvalter i Skanseguttenes Forening.

Paragraf 7
Sjefen er ansvarlig for at styret i Skanseguttenes Forening får en liste over utstyr som er i brukbar stand senest 3 uker før første marsjdag, og senest 3 uker etter siste marsjdag.


4. Hovedavdeling
Korpsets øvelser og samlingstid.

Paragraf 1
Korpset ekserserer minst en gang i uken i tiden mars, april, mai. Forøvrig kan korpset sammen-kalles når Rådet bestemmer det.

Paragraf 2
Minst en søndag anvendes til utmarsj.

Paragraf 3

En dag skal anvendes til oppvisning.

Paragraf 4
22. mai mønstrer korpset for å høytideligholde stiftelsesdagen, dersom Rådet ser dette som praktisk mulig.

Paragraf 5
I slutten av mai eller begynnelsen av juni slutter korpsets øvelser med landtur og avmønstring på Skansen. Under landoppholdet har offiserene vaktholdet.

Paragraf 6
Landtursdagen utdeles "Skanseordenet" til de menige og offiserer som er verdige til det. For å få "Skanseordenen" må en ha vært med i Skansens Bataljon i minst 5 år og ha "Hederlig omtale". "Hederlig" tildeles medlemmer som ikke har vært lenge nok med i korpset til å få orden.

Paragraf 7
Korpsets høyeste utmerkelsestegn er "Helteborgvåpenet", hvorav det hvert år ikke kan utdeles mer enn ett eksemplar. "Helteborg-våpenet" må bare tildeles en person som har nedlagt særlig fortjenstfullt arbeid for korpset. Det kan også gies som gave til andre organisasjoner og korps som korpset har hatt mye samarbeid med, hvis Rådet enstemmig beslutter det.

Paragraf 8
Lovendringer foretas bare når 2/3 av råds-medlemmene stemmer for. Eventuelle lovendringer gjøres kjent for korpset.

© 2000-2006 Skansens Bataljon & Skanseguttenes Forening,
Skansen Brannstasjon, Øvre Blekevei 1, 5018 Bergen.

Design og drift Lars Petter Jørgensen
Lyst å bli skansegutt?
Meld deg inn i verdens stiligste buekorps; Skansens Bataljon. Hos oss får du være med på
mye moro!

[Les mer]

Korpsets navn er Skansens Bataljon, og dets formål er å samle gutter i godt kameratskap, samt å oppdra dem til veldisiplinerte gutter, som likeledes blir øvet i eksersis og idrett.

§1 Lover for Skansens Bataljon.

Hva er så lystelig å gå som marsjparaden oppå Skansen, hvor Fløyfjell skuer ned derpå, og skogens trær, de vakter står. Mens fanegarden bærer de gamle faner frem og hjem, de unge med geværer alltid ring vil slå om dem.

1. vers "Marsj for Skansens
Bataljon".